KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE ŚWIECIE

ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań.

W gminie Świecie zasady przeprowadzania konsultacji społecznych reguluje Uchwała nr 137/12 Rady Miejskiej w Świeciu nz dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Świecie z którą można zapoznać się TUTAJ 

W przypadku konsultacji społecznych z oragnizacjami pozarządowymi dokumentem określającym zasady jest Uchwała nr 356/10 Rady Miejskiej w Świeciun z dnia 4 listopada 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z którą można zapoznać się TUTAJ 

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte. Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.