DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Świecie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej swiecie.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Żurek
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 52 333 23 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego mieści się w budynkach znajdującym się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co niestety w pewnym stopniu ogranicza możliwości przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 1. Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu,
 2. Wydział Inwestycyjny ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu,
 3. Urząd Stanu Cywilnego ul. Duży Rynek 1 w Świeciu,
 4. Referat Mieszkaniowy ul. Ciepła 4 w Świeciu.

Opis dostępności wejścia do budynku Urzędu Miejskiego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona z podjazdem dla wózków, bez krawężników. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie schody znajdujące się w budynku zostały wyposażone w poręcz. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 100 cm, otwierane do środka. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba Urzędu jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na pierwsze piętro jest możliwy za pomocą windy (podnośnika dla osób niepełnosprawnych), która usytuowana jest w holu Urzędu. Windą można dojechać maksymalnie na pierwsze piętro. W holu Urzędu znajduje się poziome oznakowanie znakami dla osób niewidzących i niedowidzących wskazujące dojście do Biura Obsługi Mieszkańców, kasy, windy (podnośnika dla osób niepełnosprawnych) oraz do schodów prowadzących na piętra i podpiwniczenia gdzie mieści się Straż Miejska i Referat Gospodarki Odpadami. Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem Urzędu w holu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Urząd nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Urząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Urząd nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Wydziału Inwestycyjnego.

Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona nie posiada podjazdu dla wózków. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Schody wejściowe do budynku zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 80 cm, otwierane na zewnątrz. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba jest budynkiem dwukondygnacyjnym w którym mieszczą się garaże a dostęp na pierwsze piętro jest możliwy wyłącznie schodami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Wydziału, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Wydziale z udziałem tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Wydział w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Wydział nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie schody znajdujące się w budynku zostały wyposażone w poręcz. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm, otwierane do środka. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba USC jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na pierwsze piętro jest możliwy za pomocą podnośnika dla osób niepełnosprawnych (platformy), która usytuowana jest przy wyjściu głównym. Windą można dojechać maksymalnie na wysoki parter. Toaleta przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku USC, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem USC w holu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

USC nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. USC w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. USC nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Referatu Mieszkaniowego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona bez podjazdu dla wózków, bez krawężników. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm, otwierane na zewnątrz budynku. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Referat mieści się w budynku dwupiętrowym, ale siedziba znajduje się wyłącznie na parterze, bez konieczności korzystania z windy. Toaleta dostępna jest w pomieszczeniach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wejście obok przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem Referatu w korytarzu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Referat nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Urząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Referat nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.