Budżet Obywatelski Gminy Świecie na 2024 rok

Zasady Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie

Zasady Budżetu Obywatelskiego w gminie Świecie określa uchwała Rady Miejskiej w Świeciu nr 461/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie. Z uchwałą oraz innymi ważnymi dokumentami można zapoznać się TUTAJ 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

• mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

• w efekcie, najatrakcyjniejsze propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu Gminy na następny roku .

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu Gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego corocznie stanowi kwotę 1.100.000 zł, z czego 30.000 zł przeznacza się na obsługę i promocję Budżetu Obywatelskiego.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. 

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Świecie. Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji musi być poparta przez grupę co najmniej 30 mieszkańców gminy Świecie.

W jaki sposób należy głosować?

Głosowanie organizuje się w terminie 14 dni licząc od dnia opublikowania ostatecznej listy projektów, trwa minimum 5 dni roboczych. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy gminy Świecie, którzy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty: 

1) w formie elektronicznej na formularzu do głosowania umieszczonym na stronie internetowej www.swiecie.eu w zakładce „Budżet Obywatelski”;

2) w formie pisemnej, poprzez wypełnienie formularza do głosowania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Każdy mieszkaniec Gminy może głosować jeden raz.

Głosowanie odbywa się poprzez poparcie minimum trzech projektów, z ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania. W przypadku głosowania przez osoby nieuprawnione, głosy tych osób będą uznane za nieważne. 

W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w systemie.

W jaki sposób dokonuje się wyboru projektów?

Wyboru projektów dokuje się metodę równych udziałów, która jest proporcjonalną metodą w oparciu o głosy wyborców. Opis metody równych udziałów stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej, jak po podliczeniu głosów i ocenie ich ważności, i nie później niż 10 dni od dnia zakończenia głosowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt